Viện tu luyện Okcheon Go & Come

Trong lời “Go & Come” có chứa đựng lời phán rằng “Hãy đi (GO) ra khắp thế giới và rao giảng Tin Lành.”, và ý nghĩa rằng hãy rao truyền giọng tiếng của Thánh Linh và Vợ Mới phán rằng “Hãy đến (COME) để nhận nước sự sống.” nhờ đó dẫn dắt muôn dân vào lòng Đức Chúa Trời Cha Mẹ.

Tại nơi này là nơi trên 15.000 người có thể nhóm hiệp với quy mô lớn, các lễ hội được tổ chức như giáo dục thánh đồ vì hoạt tính hóa Tin Lành thế giới, lễ hội Hội Thánh, giáo dục thánh đồ nước ngoài thăm viếng Hàn Quốc, giáo dục người chăn Hàn Quốc, các loại hội thảo, lễ hội vì phát triển và liên hiệp địa phương v.v…

Viện tu luyện Êlôhim

“Êlôhim” bằng tiếng Hêbơrơ có nghĩa là “Các Đức Chúa Trời”. Trong thiên nhiên đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ sáng tạo, chương trình giáo dục đa sắc được tiến hành để các thánh đồ toàn thế giới được lớn lên trong phẩm tánh của Đấng Christ đầy tình yêu.

Viện tu luyện này cũng tổ chức lễ hội trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc dành cho đoàn thăm viếng của thánh đồ nước ngoài, và vì hàng xóm địa phương.

Viện tu luyện Dongbaek

Trong hoàn cảnh thích hợp nhất nằm kề Tổng Hội, Viện tu luyện Dongbaek quản lý giáo dục khu vực thủ đô và thánh đồ nước ngoài thăm viếng Hàn Quốc.

Viện tu luyện Jeonuisan

Nơi này tổ chức giáo dục người chăn Hàn Quốc và hội thảo Kinh Thánh dành cho các thánh đồ v.v…

Viện tu luyện Jeju

Nơi này tổ chức giáo dục người chăn Hàn Quốc và hội thảo Kinh Thánh dành cho các thánh đồ v.v…

Viện thần học Tổng Hội

Viện thần học Tổng Hội là cơ quan giáo dục chuyên ngành để đào tạo người chăn. Vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời phán rằng “Hãy rao giảng Tin Lành tới xứ Samari cho đến cùng trái đất!”, Viện thần học đào tạo và giáo dục người chăn – những người rao truyền lời của Đức Chúa Trời trên thế giới và chăm sóc các thánh đồ.

Xem trang Web

Bảo tàng Hội Thánh của Đức Chúa Trời

Bảo tàng Kinh Thánh với hình thái lập thể, có thể thấy và trải nghiệm từ khởi đầu của nhân loại đến lịch sử trong Kinh Thánh, hiện tại và tương lai.

Dàn nhạc Mêsi

Dàn nhạc Mêsi là ban nhạc được cấu thành bởi các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Dàn nhạc Mêsi biểu diễn tán dương Đức Chúa Trời Êlôhim và tổ chức buổi hòa nhạc đa dạng vì hàng xóm và xã hội, nhờ đó tiến hành hoạt động giao tiếp và chia sẻ về văn hóa.

Buổi hòa nhạc từ thiện giúp nạn nhân tai ương, buổi hòa nhạc cùng với người nước ngoài ở Hàn Quốc, buổi hòa nhạc cùng với hàng xóm v.v… Dàn nhạc làm nên không gian dành cho mọi tầng lớp, và chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Trời cũng như hy vọng đối với những người thế giới.

Xem trang Web
NEXT

Toàn thế giới

Kể cả ở Himalaya, là nóc nhà của thế giới,kể cả ở rừng Amazon, đều giữ giao ước mới.