Đức Chúa Trời Cha

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin chắc vào Ba Vị Thánh Nhất Thể, và coi rằng sự biết về tên của Đức Chúa Trời là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự cứu rỗi. Ba Vị Thánh Nhất Thể có nghĩa rằng Đức Chúa Trời Cha dầu có tên khác nhau tùy theo mỗi thời đại: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh, nhưng bản chất là đồng nhất. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng Đức Cha Giêhôva Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Jêsus, Đấng đến với tư cách là Con Trai (Đức Con) vào thời đại Tân Ước, còn Đức Chúa Jêsus Tái Lâm (Đức Thánh Linh) vào thời đại này theo lời tiên tri Kinh Thánh chính là Đấng An Xang Hồng.

Đấng Christ đến với tư cách là Đấng Cứu Chúa vào thời đại Đức Thánh Linh, được tiên tri rằng sẽ lên ngôi của vua Đavít, còn Đavít đã lên ngôi vua lúc 30 tuổi và cai trị 40 năm. Thế nhưng, Đức Chúa Jêsus chịu phép Báptêm lúc 30 tuổi, rao giảng sự dạy dỗ trong vòng 3 năm và bị đóng đinh trên thập tự giá và qua đời. Cho nên, Đức Chúa Jêsus Tái Lâm cũng phải chịu phép Báptêm lúc 30 tuổi, rao truyền Tin Lành trong vòng 37 năm, là thời gian còn lại theo lời tiên tri rồi qua đời. Đấng làm ứng nghiệm lời tiên tri này chính là Đấng An Xang Hồng. Theo lời tiên tri Kinh Thánh, Đấng An Xang Hồng giáng sanh tại Đại Hàn Dân Quốc – nước đầu cùng đất phương Đông, bắt đầu cuộc đời Tin Lành vào năm 1948, và thăng thiên vào năm 1985.

Căn cứ chính yếu mà Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng Đấng An Xang Hồng là Đức Chúa Jêsus Christ, là vì Ngài là Đấng ban sự sống đời đời cho loài người không thể tránh khỏi sự chết. Một hôm trước hy sinh trên thập tự giá, Đức Chúa Jêsus đã giữ Lễ Vượt Qua, đưa bánh và rượu nho biểu tượng cho thịt và huyết Ngài, hứa sự sống đời đời và sự tha tội, và Ngài gọi đó là giao ước mới. Lễ Vượt Qua giao ước mới được giữ cho tới tận thời đại các sứ đồ, nhưng khi hội thánh bị thế tục hóa thì bị biến mất, và khi trải qua thời kỳ tối tăm tôn giáo và thời đại cải cách tôn giáo trong vòng 1.600 năm thì không ai tìm lại được. Lời tiên tri của Kinh Thánh cho biết rằng Đấng ban lại phước lành của sự sống đời đời cho nhân loại vào thời kỳ thể này, duy chỉ là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Jêsus Tái Lâm. Cho nên, Đấng An Xang Hồng, là Đấng khôi phục giao ước mới và dẫn dắt loài người đến con đường của sự sống đời đời và sự cứu rỗi, chính là Đấng Christ Tái Lâm, và là Đức Chúa Trời Cha.

Đức Chúa Trời Mẹ

Tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời Mẹ là yếu tố hạt nhân và đặc thù của Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều người tin rằng Đức Chúa Trời là một Đấng – “Đức Chúa Trời Cha”, nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin vào Đức Chúa Trời Mẹ nữa. Kinh Thánh làm chứng không chỉ “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời” (Mathiơ 6:9), mà còn làm chứng cả Cha phần linh hồn, lẫn Mẹ phần linh hồn, mà phán rằng “thành Giêrusalem ở tren cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.” (Galati 4:26).

Hội Thánh của Đức Chúa Trời tập trung vào Đức Chúa Trời với hai giới tính được bày tỏ trong toàn bộ sách Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Trong Sáng Thế Ký chương 1, khi Đấng Sáng Tạo làm nên loài người thì phán rằng “Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.” rồi “Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ.” Kết luận là không chỉ có Đức Chúa Trời mang hình nam (Cha) mà còn có Đức Chúa Trời mang hình nữ (Mẹ).

Không chỉ như vậy, “Đức Chúa Trời” được ghi chép bởi danh từ số nhiều – “Êlôhim” hơn 2.500 lần trong Kinh Thánh bản gốc bằng tiếng Hêbơrơ, ngay từ câu đầu tiên của Kinh Thánh “Ban đầu Ðức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Điều này có nghĩa rằng Đấng sáng tạo trời đất không phải là một Đấng Đức Chúa Trời, mà là “Các Đức Chúa Trời”. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng ấy là vì có Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ.
Trong trang cuối cùng của Kinh Thánh, có xuất hiện Thánh Linh và Vợ Mới phán cùng loài người rằng “Hãy đến… Khá nhận lấy nước sự sống.” Vì Đấng có thể ban nước sự sống duy chỉ là Đức Chúa Trời, nên Thánh Linh tại đây chỉ ra Đức Chúa Trời Cha, còn Vợ Mới – Đấng ban nước sự sống cùng Cha, chỉ ra Đức Chúa Trời Mẹ.

Xem video

Gia đình Nước Thiên Đàng và gia đình dưới đất

Cha và mẹ là xưng hô được sử dụng trong gia đình. Chế độ gia đình trên đất này được cấu thành bởi cha, mẹ, và con cái, là mô hình cho thấy rằng trên Nước Thiên Đàng cũng có Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ, và các con cái của Đức Chúa Trời. Giống như trên đất này có gia đình – cộng đồng của tình yêu, trên Nước Thiên Đàng cũng có gia đình phần linh hồn, là cộng đồng của tình yêu vĩnh viễn. Giống như gia đình được liên kết bởi huyết, gia đình Nước Thiên Đàng cũng được kết nối bởi “huyết của giao ước” được ban cho thông qua Lễ Vượt Qua.

Tín ngưỡng tin rằng Đức Chúa Trời là Cha Mẹ, có ảnh hưởng lớn trong cuộc sống của các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời là con cái của Đức Chúa Trời, và tự hào rằng chúng tôi là gia đình Nước Thiên Đàng. Giống như gia đình dưới đất phản ánh gia đình Nước Thiên Đàng, các thánh đồ coi trọng gia đình và quan tâm tới sự hòa thuận và hạnh phúc trong gia đình. Theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, chúng tôi tôn kính cha mẹ, yêu thương con cái, anh em chị em, còn vợ chồng yêu quý lẫn nhau như mình, bằng cách này nỗ lực chăm sóc gia đình như một Nước Thiên Đàng nhỏ. Hơn nữa, các thánh đồ còn quan tâm tới hạnh phúc và phúc lợi của mọi người, dồn sức trong việc phụng sự và cứu hộ vì coi cả loài người như một gia đình lớn đến cùng Đức Chúa Trời Cha Mẹ và hưởng tận hạnh phúc đời đời cùng với nhau.

Xem video

Đức Chúa Trời đến trong xác thịt

Cơ Đốc giáo vốn là tôn giáo tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt và ban sự cứu rỗi cho loài người. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ không chỉ tồn tại trong thần linh, mà ngự đến với hình ảnh loài người vào thời đại Đức Thánh Linh và cứu rỗi loài người. Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri toàn năng nên có thể đến thế gian này với hình ảnh loài người, và chúng ta phải tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt theo lời tiên tri Kinh Thánh.

Đức Chúa Jêsus Christ giáng sinh là con trẻ cách đây 2000 năm trước, cũng được biểu hiện trong Kinh Thánh là “Đức Chúa Trời ban đầu là Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta.” (Giăng 1:1-14). Giáo lý của Cơ Đốc giáo cho rằng Đức Chúa Trời đến trong hình ảnh con người, đã gây phản cảm đối với giáo Giuđa – tôn giáo chủ đạo vào thời đại ấy. Những người Giuđa nói rằng “Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời.” và định giết Đức Chúa Jêsus Christ, rồi cuối cùng họ vu cáo Ngài và đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

Sau khi Đấng Christ sống lại và thăng thiên về trời, các sứ đồ làm chứng mạnh mẽ về “Đức Chúa Jêsus Christ, là người” (I Timôthê 2:5) và nhấn mạnh tín ngưỡng tin vào Đức Chúa Trời đến trong xác thịt. Đức Chúa Jêsus Christ được truyền bá trên khắp thế giới là Đấng Cứu Chúa của loài người, và trở nên đối tượng tín ngưỡng của những người trên thế giới.

Thế nhưng Kinh Thánh tiên tri rằng Đấng Christ “lại sẽ hiện ra lần thứ hai, để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” (Hêbơrơ 9:28). Đấng Christ, là Đấng luôn tồn tại là thần linh, mà hiện ra “lần thứ hai” có nghĩa rằng Ngài sẽ đến trong xác thịt giống như lúc Ngài đến lần thứ nhất. Và Thánh Linh và Vợ Mới phán rằng “Hãy đến… khá nhận lấy nước sự sống.” cũng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ sẽ đến thế gian này như Ngôi Lời trở nên xác thịt giống như 2000 năm trước.

Xem video

Lễ Vượt Qua

Hội Thánh của Đức Chúa Trời là Hội Thánh duy nhất giữ Lễ Vượt Qua theo y nguyên việc làm của Đức Chúa Jêsus Christ và các môn đồ vào 2000 năm trước. Lễ Vượt Qua là ngày cách khoảng 3500 năm trước, khi người dân Ysơraên làm nô lệ tại Êdíptô thì được giải phóng sau khi tránh khỏi tai ương đáng sợ mà trưởng nam bị giết, bằng cách bôi huyết chiên con lên mày cửa và cột nhà. Lễ Vượt Qua có nghĩa là “vượt qua tai nạn”.

Cách đây 2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus Christ đưa bánh và rượu nho biểu tượng thịt và huyết của Đấng Christ và hứa ban sự tha tội và sự sống đời đời vào ngày này để cứu rỗi loài người khỏi xiềng xích của tội lỗi và sự chết, và phán rằng “Đây là giao ước mới trong huyết ta.” Một hôm trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá, loài người được ban sự sống và sự cứu rỗi nhờ Ngài để lại di chúc. Nếu giữ Lễ Vượt Qua theo việc làm của Đức Chúa Jêsus Christ thì có thể trở thành con cái thừa hưởng thịt và huyết của Đức Chúa Trời nhờ lời hứa của Đức Chúa Trời được chứa đựng trong đó, và chúng ta được trở thành anh em chị em lẫn nhau nên có thể chia sẻ tình yêu thương với tư cách là gia đình trên trời chân thật.

Xem video

Ngày Sabát

Hầu như mọi nhà thờ hội thánh ngày nay thờ phượng vào Chủ nhật, nhưng Kinh Thánh quy định ngày Sabát – ngày thứ bảy là ngày thánh dâng thờ phượng lên Đức Chúa Trời. Ngày Sabát là ngày Đức Chúa Trời Đấng Sáng Tạo dựng nên trời đất trong 6 ngày và nghỉ ngơi, đặt là ngày thánh, ban phước, và phán người dân Ngài hãy giữ. Khi xác minh qua lịch sử và lịch năm thì thấy ngày Sabát là Thứ Bảy trong chế độ thứ ngày nay.

Đức Chúa Jêsus Christ bày tỏ rõ ràng rằng Ngài là Chúa của ngày Sabát, và Ngài đích thân làm gương luật lệ ngày Sabát của Tân Ước bằng cách dâng lễ thờ phượng lên Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật, làm điều thiện, khác với luật lệ Cựu Ước bắt chiên và dâng tế lễ. Đức Chúa Jêsus cùng các môn đồ đã giữ ngày Sabát, và vào thời đại sứ đồ Phaolô đi hành trình truyền đạo thì luật lệ ngày Sabát tiếp tục được giữ, nhưng ngày Sabát bắt đầu bị lung lay vào cuối thời đại sứ đồ, khi hội thánh bị thế tục hóa và hội thánh Tây phương có trung tâm tại La Mã chủ trương thờ phượng Chủ nhật.

Vào năm 313, hoàng đế Constantine công nhận Cơ Đốc giáo bởi sắc lệnh Milan, sau đó hoàng đế quy định ngày thứ nhất trong tuần là “ngày mặt trời (Sunday) tôn nghiêm” và tuyên bố lệnh nghỉ Chủ nhật quy định ngày này vừa là ngày thờ phượng, vừa là ngày nghỉ. Nhờ đó, hội thánh La Mã (Thiên Chúa giáo) giữ giáo lý thờ phượng Chủ nhật một cách vững vàng hơn. Từ thời điểm này, thờ phượng Chủ nhật trở nên vững chắc với tư cách là truyền thống của nhà thờ hội thánh, nên hầu như mọi nhà thờ hội thánh bất luận cũ hay mới đều thờ phượng vào Chủ nhật. Tuy nhiên, Hội Thánh của Đức Chúa Trời, là Hội Thánh giữ lẽ thật và tín ngưỡng của Hội Thánh sơ khai, thờ phượng vào Thứ Bảy, là ngày Sabát theo Kinh Thánh.

Xem video

3 kỳ 7 lễ trọng thể

Trong lễ trọng thể chủ yếu của Hội Thánh của Đức Chúa Trời, có ngày Sabát – lễ trọng thể hàng tuần, và có 3 kỳ 7 lễ trọng thể: Lễ Vượt Qua, Lễ Bánh Không Men, Lễ Phục Sinh, Lễ Ngũ Tuần, Lễ Kèn Thổi, Đại Lễ Chuộc Tội, Lễ Lều Tạm – lễ trọng thể hàng năm. 3 kỳ 7 lễ trọng thể cũng như ngày Sabát là lễ trọng thể của Đức Chúa Trời dựa trên Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Hội Thánh của Đức Chúa Trời không giữ các lễ mà loài người làm nên như lễ Nôen bắt nguồn từ ngày đông chí của La Mã cổ đại, lễ cảm tạ bắt nguồn từ lịch sử khai thác của Mỹ v.v…

Xem video

Thập tự giá là hình tượng

Nếu nói đến hội thánh thì ai cũng nghĩ tới thập tự giá, nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời không có thập tự giá. Hội Thánh sơ khai mà Đức Chúa Jêsus đã thành lập và các sứ đồ đi theo không bao giờ dựng lên thập tự giá, và cũng không có giáo lý coi thập tự giá như là đối tượng hoặc là biểu tượng của tín ngưỡng. Tại vì bản thân việc dựng lên thập tự giá và đặt ý nghĩa trong đó, chính là hành vi trái điều răn thứ hai trong Mười Điều Răn, được phán rằng “Chớ làm tượng chạm cho mình.”

Khi xem xét lịch sử hội thánh và từ điển bách khoa v.v… thì có thể biết được rằng thập tự giá là biểu tượng của tín ngưỡng trong tôn giáo ngoại bang đa dạng vào thời cổ đại. Nó đã được dùng để làm bùa vì người chết, và vào thời đại Đức Chúa Jêsus Christ thì nó là khung tử hình. Trong quá trình hội thánh bị thế tục hóa thì nó được du nhập vào trong hội thánh, được nhiều người dùng để đeo đồ trang sức như dây chuyền, cái nhẫn v.v… Vì lý do này, Hội Thánh của Đức Chúa Trời loại bỏ hình thập tự giá là hình tượng, nhưng coi trọng Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá và ý nghĩa của huyết báu Ngài chứ không phải là thập tự giá.

Phép Báptêm

Phép Báptêm là nghi thức làm tang thân thể của tội ác bằng nước và được sanh lại mới. Tùy theo hội thánh, phép này được gọi là lễ rửa tội, nhưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời gọi là phép Béptêm theo ý nghĩa của tiếng bản gốc trong Kinh Thánh.

Theo Kinh Thánh thì phép Báptêm là dấu của sự cứu rỗi, dấu của giao ước giữa Đức Chúa Trời. Hội Thánh của Đức Chúa Trời tin rằng phép Báptêm là bước đầu tiên của sinh hoạt tín ngưỡng, và người chịu phép Báptêm là công dân trên trời với tư cách là người dân chân chính của Đức Chúa Trời. Theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Jêsus Christ đã phán rằng “Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho họ.”, vào thời đại này, phải chấp hành nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh thì ấy mới là phép Báptêm chân thật, còn người chịu phép Báptêm phải nhận với đức tin tin vào Đức Chúa Trời Cha cùng Đức Chúa Trời Mẹ.

Xem video

Luật lệ khăn trùm đầu

Ở Hội Thánh của Đức Chúa Trời, khi cầu nguyện hoặc thờ phượng thì người nam không đội bất cứ thứ gì trên đầu, còn người nữ trùm khăn. Đây là điều theo luật lệ Hội Thánh của Đức Chúa Trời được ghi chép trong Kinh Thánh.

I Côrinhtô chương 11 chép rằng luật lệ khăn trùm đầu này là điều làm theo Đấng Christ, có chứa đựng sự quan phòng của sự sáng tạo của Đức Chúa Trời, và đã được chế định vì trật tự của Hội Thánh. Sứ đồ Phaolô giải thích về luật lệ khăn trùm đầu bằng cách đề cập đến bản tính mà người nam phù hợp tóc ngắn, còn người nữ đẹp đẽ khi có tóc dài.

Ngày nay ở các hội thánh khác, người nữ không trùm đầu giống như người nam, còn ở Thiên Chúa giáo, những giáo sĩ cấp cao đội mũ hoặc miện trên đầu khi làm lễ Misa. Mọi sự này đều trái sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Hội Thánh giữ y như luật lệ khăn trùm đầu trong Kinh Thánh, duy chỉ là Hội Thánh của Đức Chúa Trời mà thôi.

WATV Media Cast

Xem giảng đạo video Hội Thánh của Đức Chúa Trời

http://watvMedia.org