คริสตจักรของพระเจ้าในทั่วโลก

คริสตจักร 7,000 แห่งใน 175 ประเทศ
ประกาศความรักอันอบอุ่นของพระมารดาให้แก่ 7 พันล้านคนทั่วโลก

ธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลก

จำนวนผู้แสวงหาคริสตจักรของพระเจ้าจากทั่วโลกเพิ่มมากขึ้นในทุกเวลา
ธรรมิกชนในทั่วโลกถือรักษาพันธสัญญาใหม่ รักเพื่อนบ้านเหมือนรักครอบครัวของตน และปฏิบัติความรักของพระมารดาตามคำสั่งสอนของพระคริสต์

NEXT

คริสตจักรของพระเจ้าในเกาหลีใต้

สถานที่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์และเจ้าสาวทรงเสด็จมาประเทศเกาหลีใต้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของข่าวประเสริฐแห่งพันธสัญญาใหม่