คริสตจักรของพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระมารดา ตามพระคัมภีร์พวกเราปฏิบัติตามและเผยแพร่พันธสัญญาใหม่ที่พระเยซูทรงสถาปนาขึ้น

ชื่อของเรา “คริสตจักรของพระเจ้า” ก็มีต้นกำเนิดมาจากพระคัมภีร์ (1 โครินธ์ 1:2, กาลาเทีย 1:13) ซึ่งมีความหมายว่า “คริสตจักรที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้น” “คริสตจักรที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของ”

คริสตจักรของพระเจ้าปฏิบัติตามเทศกาลปัสกา, 7 เทศกาลใน 3 กลุ่มวาระ, วันสะบาโต ซึ่งเป็นพันธสัญญาใหม่อย่างสุดจิตสุดใจ เหมือนดั่งคริสตจักรยุคแรกที่ พระเยซูซึ่งเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติและพวกอัครทูต เช่น เปโตร, ยอห์น และเปาโล เข้าร่วมใน 2,000 ปีก่อน

จงมาสู่พระวิญญาณบริสุทธิ์และเจ้าสาว

มนุษยชาติจะรับความสุขที่แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพบกับพระเจ้า พระมารดา

ทุกคนปรารถนาอนาคตที่มีความสุข
แต่เพื่อสำเร็จความหวังนั้น เราต้องพบกับพระเจ้าพระมารดา ผู้ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต

มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็นบิดามารดาของเรา
เราจึงเรียกพระเจ้าว่า พระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระมารดา

พระเจ้าพระบิดา และพระเจ้าพระมารดา ทรงปรารถนาว่า ทุกคนในทั่วโลกได้รับชีวิตนิรันดร์และมีความสุขตลอดชั่วนิรันดร์ นั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงกำลังตรัสต่อมนุษยชาติว่า “เชิญมาเถิด มารับน้ำแห่งชีวิต”(วิวรณ์ 22:17)

ตามพระทัยของพระเจ้านี้ ธรรมิกชนของคริสตจักรของพระเจ้ากว่า 3 ล้านคนใน 175 ประเทศทั่วโลกแบ่งน้ำแห่งชีวิตและความรักของพระเจ้าให้แก่ 7 พันล้านคนทั่วโลก เพื่อความรอดของพวกเขา โดยไม่เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างประเทศ, วัฒนธรรม และภาษา

คริสตจักรของพระเจ้าหวังว่า ทุกท่านได้รับชีวิตนิรันดร์และมีความสุขในความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระมารดา

ที่อยู่:

พระวิหารเยรูซาเล็มใหม่ พันกิโย

คิยองกีโด ซองนัม, บุนดัง-คู, พนกิโยย็อก-โล 32(แบคฮยอนโดง 526)
Tel. +82-31-738-5999
Fax +82-31-738-5998

NEXT

ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร

คริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรเดียวที่พระเจ้าทรงสถาปนาไว้ที่แผ่นดินโลกนี้