เปิดสถาบันฝึกอบรมโอกเชิน โกแอนด์คัม

“โกแอนด์คัม(Go&Come)” มีความหมายว่า จะนำทุกชนชาติมาสู่อ้อมกอดของพระบิดา พระมารดาแห่งฟ้าสวรรค์ ด้วยการประกาศพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเจ้าสาวที่ว่า “จงออกไป(GO)สั่งสอนข่าวประเสริฐ” และ “จงมา(COME)รับน้ำแห่งชีวิต”

สถาบันฝึกอบรมโอกเชิน โกแอนด์คัมสามารถบรรจุคนได้กว่า 15,000 คน ที่นี่จึงจัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การอบรมสำหรับธรรมิกชนเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก กิจกรรมของคริสตจักร อบรมสำหรับธรรมิกชนต่างชาติที่มาเยือนเกาหลี อบรมสำหรับศาสนาจารย์ สัมมนาต่างๆ และกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น

สถาบันฝึกอบรมเอลโลฮิม

“เอลโลฮิม”เป็นภาษาฮีบรูมีความหมายว่า “พวกพระเจ้า” ในสถาบันฝึกอบรมเอลโลฮิมตั้งอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามที่พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระมารดาทรงสร้างขึ้น และจะมีการอบรมการศึกษาเพื่อช่วยให้ธรรมิกชนทั่วโลกเติบโตเป็นคนที่มีความรักเหมือนแบบอย่างของพระคริสต์

บางโอกาสจะมีกิจกรรมแสดงประเพณีวัฒนธรรมเกาหลี สำหรับธรรมิกชนต่างประเทศ และกิจกรรมสำหรับเพื่อนบ้านด้วย

สถาบันฝึกอบรมดงแบค

สถาบันฝึกอบรมดงแบคตั้งอยู่ใกล้สมัชชาใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดการศึกษาสำหรับคณะผู้มาเยือนเกาหลีจากต่างประเทศและธรรมิกชนที่อยู่เขตเมืองหลวง

สถาบันฝึกอบรมเจินนีซาน

สถาบันฝึกอบรมนี้จะมีสัมมนาพระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับศาสนาจารย์ทั่วประเทศและธรรมิกชน

สถาบันฝึกอบรมเจจู

สถาบันฝึกอบรมนี้จะมีสัมมนาพระคัมภีร์ไบเบิลสำหรับศาสนาจารย์ทั่วประเทศและธรรมิกชน

วิทยาลัยเทววิทยา

วิทยาลัยเทววิทยาเป็นองค์กรที่ดูแลฝึกฝนศาสนาจารย์ ซึ่งจะมีการศึกษาเพื่อให้เป็นศาสนาจารย์ที่สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าพร้อมดูแลธรรมิกชนอย่างดีตามพระทัยของพระเจ้าที่ว่า “จงประกาศข่าวประเสริฐไปสู่แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”

ไปที่เว็บไซต์

พิพิธภัณฑ์คริสตจักรของพระเจ้า

เป็นพิพิธภัณฑ์พระคัมภีร์ที่ทำให้เราทราบตั้งแต่การเริ่มต้นของมนุษชาติ จนถึงประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์ สถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคตข้างหน้า ยิ่งกว่านั้นอีกให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์แห่งข่าวประเสริฐที่มีความรักและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ด้วยเช่นกัน

วงออร์เคสตร้า เมสสิยาห์

วงออร์เคสตร้า เมสสิยาห์ ประกอบไปด้วยธรรมิกชนในคริสตจักรของพระเจ้า ไม่ใช่เพียงเล่นดนตรีสรรเสริญพระเจ้าเอลโลฮิม แต่เปิดคอนเสิร์ตโอกาสต่างๆ เพื่อเพื่อนบ้าน สัมคม และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย

พวกเราแบ่งปันความรักและความหวังให้แก่ทุกชนชาติทั่วโลกด้วยคอนเสิร์ตต่าง ๆ เช่น คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้า ช่วยเหลือผู้ประสบภัย คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้า เชิญคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเกาหลี คอนเสิร์ตวงออร์เคสตร้าสำหรับเพื่อนบ้าน เป็นต้น

ไปที่เว็บไซต์
NEXT

ทั่วโลก

บนหลังคาโลก เทือกเขาหิมาลัยและในป่าอเมซอนก็ถือรักษาพันธสัญญาใหม่อยู่