การทำความสะอาดสภาพแวดล้อมโลก เพื่อพิธีปัสกา

พระคริสต์ทรงสร้างเทศกาลปัสกาแห่งคำสัญญาใหม่เพื่อทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้แก่มนุษยชาติ คริสตจักรของพระเจ้าติดตามความรักและความเสียสละที่บรรจุไว้ในเทศกาลปัสกา ด้วยการปกป้องโลก ซึ่งเป็นฐานแห่งชีวิต และการรักษาสภาพแวดล้อมโลกอย่างสะอาด

เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเก็บขยะที่เกลื่อนกลาดอยู่ กิจกรรมปลูกต้นไม้ กำจัดวัชพืชที่เป็นพิษ และรณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมโลก ฯลฯ

กิจกรรมอาสามัครมีส่วนร่วมกับครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อน และคนรู้จักนั้น นำความสามัคคีระหว่างครอบครัว ความเข้าใจกันระหว่างเพื่อนบ้าน และบุคลิกภาพที่ดีของวัยรุ่นด้วย

150

ประเทศที่เข้าร่วม

2,200

เมืองที่เข้าร่วม

3,000

จำนวนของกิจกรรม

กิจกรรมทำความสะอาดสวนสาธารณะและถนน

ทำความสะอาดถนน สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น ตลาด และร้านค้า สถานที่ที่อยู่รอบตัวบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทั้งครอบครัวและเพื่อนบ้านสามารถมีสุขภาพที่ดีได้

ไม่ใช่เก็บขยะจากเฉพาะพื้นเท่านั้น แต่ทำความสะอาดทุกที่ แม้แต่มุมที่ไม่ค่อยมีคนทำความสะอาดและมือของคนไปไม่ถึง ธรรมิกชนทุกคนพยายามเก็บขยะทุกชิ้น เก็บวัชพืชและรักษาสวนสาธารณะซึ่งเป็นที่พักผ่อนของเพื่อนบ้านอย่างสะอาด

ถนนและสวนสาธารณะที่สะอาดสวยงามนั้น ทำให้จิตใจของคนเดินผ่านสดชื่น

กิจกรรมทำความสะอาดทะเลและแม่น้ำ

น้ำเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิต การรักษาน้ำจึงมีคุณค่าเท่ากับการช่วยชีวิตของมนุษยชาติ ธรรมิกชนทำความสะอาด และเก็บขยะบริเวณลำธาร แม่น้ำ และทะเล ทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวจึงมีความสุขในธรรมชาติที่สะอาดและสวยงาม

กิจกรรมทำความสะอาดป่า

ภูเขาและป่าให้อากาศที่สะอาดแก่พวกเรา เพื่อให้พวกเราและลูกหลานของเราอาศัยอยู่ในอากาศที่ดี รวมพลังในการทำความสะอาดบริเวณทางเดินในภูเขา

การรณรงค์เพื่อตระหนักถึงสภาพแวดล้อม

เนื่องจากว่า การรักษาสภาพแวดล้อมโลกเป็นปัญหาที่มนุษยชาติทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกัน ดังนั้นเราประกาศปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและความจำเป็นในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโลกผ่านการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการรณรงค์ต่างๆ
ทั้งประเทศเกาหลี และประเทศอื่นๆ ก็เห็นด้วยกับการกระทำของธรรมิกชนที่พยายามในการคุ้มครองสภาพสิ่งแวดล้อมโลกด้วยจิตใจที่เป็นเจ้าของ

NEXT

การรักเพื่อนบ้าน

7 พันล้านคนทั่วโลกพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกัน