แนะนำคริสตจักร

พระเจ้าทรงตรัสว่า “จงประกาศข่าวประเสริฐแก่ชนทุกชาติ” และคริสตจักรของพระเจ้าเป็นคริสตจักรแห่งคำพยากรณ์ที่ปฏิบัติภารกิจนั้น ทำไมต้องเป็น “คริสตจักรของพระเจ้า”?”

More

ประวัติศาสตร์ของคริสตจักร

2,000 ปีก่อน พระเยซูคริสต์ทรงสถาปนา “คริสตจักรของพระเจ้า” คริสตจักรของพระเจ้าที่ถูกสถาปนาอีกครั้งโดยพระเจ้าตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์นั้น ดำเนินตามคำพยากรณ์แห่งการช่วยมนุษยชาติให้ได้รับความรอด

More

องค์กรของคริสตจักร

คริสตจักรของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรต่างๆ เช่น องค์กรการศึกษาและฝึกอบรมสำหรับศาสนาจารย์ องค์กรสำหรับฝึกอบรมความเชื่อและคุณธรรมของธรรมิกชน องค์กรสำหรับความสามัคคีระหว่างเพื่อนบ้านและสังคม เป็นต้น

More

การประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก

คริสตจักรของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกเพื่อความรอดของมนุษยชาติ 7 พันล้านคนทั่วโลก

ไฟแห่งข่าวประเสริฐเริ่มต้นมาจากประเทศเกาหลีใต้ซึ่งอยู่ทิศตะวันออกสุดปลายแผ่นดิน
และแพร่กระจายไปสู่ คริสตจักร 7,500 แห่งใน 175 ประเทศอย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเพิ่มเติม

การช่วยเหลือสังคม

พวกเรากำลังทำกิจกรรมอาสาสมัครอยู่ทั่วทุกมุมโลกโดยไม่จำกัดประเทศ เชื้อชาติ และศาสนา

ผู้ที่ต้องการความรักของพระมารดาอยู่แห่งใด
คริสตจักรของพระเจ้าก็จะอยู่ที่นั่นด้วยเสมอ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รางวัลหลัก

ทั่วโลกต่างก็ซึ้งใจในความรักของพระเจ้าต่อมนุษยชาติ

โดยผ่านกิจกรรมอาสาสมัครที่จริงจัง จนถึง ณ ตอนนี้
คริสตจักรของพระเจ้าได้รับรางวัลจากประธานาธิบดีเกาหลีใต้
และได้รับรางวัลกว่า 3,000 รายการจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ
ในอังกฤษ, สหรัฐฯ, แคนาดา, เปรู, ฟีลิปปินส์, นิวซีแลนด์, และประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้รับรางวัลสมเด็จพระราชินีแห่งสหราชอาณาจักร(การบริการ)

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น member แห่งจักรวรรดิอังกฤษ (MBE)

รับรางวัลด้านงานอาสาสมัครบริการจากประธานาธิบดีแห่งสหรัฐฯ

ระดับเหรียญทอง (รางวัลด้านงานอาสาสมัครที่ดีเลิศสำหรับองค์กร 17 ครั้ง)
รางวัลไลฟ์ไทม์ (รางวัลด้านงานอาสาสมัครที่ดีเลิศสำหรับบุคคล)

รับรางวัลจากประธานาธิบดี ของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี 3 สมัย

รางวัลองค์กรดีเด่นจากประธานาธิบดี, รางวัลประกาศเกียรติคุณจากรัฐบาล, รางวัลประกาศเกียรติคุณจากประธานาธิบดี

แนะนำสัจธรรม

คริสตจักรของพระเจ้าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระคัมภีร์

พระเจ้า พระบิดา / พระเจ้า พระมารดา / ครอบครัวบนอาณาจักรสวรรค์และครอบครัวบนแผ่นดินโลก / พระเจ้าทรงเสด็จมาในสภาพเนื้อหนัง / เทศกาลปัสกา / วันสะบาโต / 7 เทศกาลใน 3 กลุ่มวาระ / ไม้กางเขนเป็นรูปเคารพ / พิธีบัพติศมา / กฎเกณฑ์ของผ้าคลุมศรีษะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
NEXT

แนะนำคริสตจักร

คริสตจักรที่ปฏิบัติตามความรักของพระมารดาเพื่อความสุขของครอบครัว เพื่อนบ้าน และคนทั่วโลก