सारा संसारमा परमेश्वरको मण्डली

१७५ वटा देशहरूमा रहेका ६,००० भन्दा बढी मण्डलीहरूले
७ अरब मानव-जातिलार्इ माताको न्यानो प्रेम सुनाउँदछ ।

सारा संसारमा परमेश्वरको मण्डली

१७५ वटा देशहरूमा रहेका ६,००० भन्दा बढी मण्डलीहरूले७ अरब मानव-जातिलार्इ माताको न्यानो प्रेम सुनाउँदछ ।

विश्वव्यापी गाउँको ठाउँ-ठाउँमा परमेश्वरको मण्डलीलार्इ खोज्ने मानिसहरूको संख्या बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ ।
विश्वभरिका सन्तहरूले ख्रीष्टको शिक्षाअनुसार नयाँ करार पालन गर्दछन्, र आफ्ना छिमेकीहरूलाई परिवारसरह सोच्दै माताको न्यानो प्रेमलार्इ व्यवहारमा लागू गर्दछन्।

संसारभरिको परमेश्वरको मण्डलीका सन्तहरू

विश्वव्यापी गाउँको ठाउँ-ठाउँमा परमेश्वरको मण्डलीलार्इ खोज्ने मानिसहरूको संख्या बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ ।
विश्वभरिका सन्तहरूले ख्रीष्टको शिक्षाअनुसार नयाँ करार पालन गर्दछन्, र आफ्ना छिमेकीहरूलाई परिवारसरह सोच्दै माताको न्यानो प्रेमलार्इ व्यवहारमा लागू गर्दछन्।

NEXT

कोरिया परमेश्वरको मण्डली

पवित्र आत्मा र दुलही आउनुभएको देश, दक्षिण कोरियाचाहिँनयाँ करार सुसमाचारको पवित्र भूमि हो ।