Дэлхий дахин дахь Бурханы сүм

175 улсад 7500 гаруй сүм
7 тэрбум хүнд Эхийн халуун дулаан хайр түгээнэ.

Дэлхий дахин дахь Бурханы сүм

175 улсад 7500 гаруй сүм7 тэрбум хүнд Эхийн халуун дулаан хайр түгээнэ.

Дэлхийн өнцөг булан бүрд Бурханы сүмийг зорин ирэгсэд нэмэгдсээр л. Дэлхий дахины итгэгчид Христийн сургаалын дагуу шинэ гэрээ сахиж хөршөө өөрийн гэр шигээ үзэж Эхийн хайрыг түгээж байна.

Дэлхий дахин дахь Бурханы сүмийн итгэгчид

Дэлхийн өнцөг булан бүрд Бурханы сүмийг зорин ирэгсэд нэмэгдсээр л. Дэлхий дахины итгэгчид Христийн сургаалын дагуу шинэ гэрээ сахиж хөршөө өөрийн гэр шигээ үзэж Эхийн хайрыг түгээж байна.

NEXT

Солонгос дахь Бурханы сүмүүд

Сүнс болон Сүйт бүсгүй мэндэлсэнБНСУ бол шинэ гэрээнийсайн мэдээний ариун газар юм.